Algemene Voorwaarden Luminous Skin Utrecht

Artikel 1- Algemeen De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Luminous Skin en een client waarop Luminous Skin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Handelend onder de naam: Luminous Skin Vestigingsadres: Moerbeistraat 7 3552 VG Utrecht E-mailadres: info@luminousskin.nl Kvk-nummer: 87091828 Btw-identificatienummer: NL004366056B75

Artikel 3- Inspanningen schoonheidssalon 1. De schoonheidsspecialiste van Lumimous Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. 3. De schoonheidsspecialiste van Lumimous Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 4. De schoonheidsspecialiste van Luminous Skin zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4- Afspraken 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan Luminous Skin melden. 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Luminous Skin 50 procent voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 5. Luminous Skin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 6- Betaling 1. Luminous Skin vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en website. 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Artikel 7- Aansprakelijkheid 1. Luminous Skin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Luminous Skin is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 2. Luminous Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 3. Deze garantie vervalt indien, indien: • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt; • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 5. De client krijgt een nazorg gesprek.

Artikel 9 – Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10- Beschadiging en/of diefstal 1. Luminous Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 2. Luminous Skin meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11- Behoorlijk gedrag 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Luminous Skin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 3. Bij Luminous Skin wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12- Recht 1. Op elke overeenkomst tussen Luminous Skin en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Luminous Skin. 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13- Geheimhouding 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.